Jaký je věk dítěte pro zápis do ZŠ a kdo povoluje odklad povinné docházky?

Za jaký věk. Vyhledávání

Pavel Callta - Věk je pouze číslo (Lyrics Video)

Jaký je věk dítěte pro zápis do ZŠ a kdo povoluje odklad povinné docházky? Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

za jaký věk

Pro dítě narozené od září do za jaký věk prosince je třeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, pro dítě narozené od ledna do konce června doporučující stanovisko za jaký věk poradenského zařízení a odborného lékaře. Povinnost přihlásit dítě k zápisu plyne z §36 zákona č. K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče zákonní zástupci budou žádat o odklad povinné školní docházky.

povzbuzuje suisse proti stárnutí

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kontakty pro další informace.

zelenina s vlastnostmi proti stárnutí vladimir skulachev proti stárnutí