Plž 12/ by Knihovna Plzeň - Issuu

Vidi vici proti stárnutí nadace

Ledovec taje to já hoøím Koho mám pøivolat na pomoc? Kdo jiný když ne ty zavede mne k jižním moøím Vpodveèer voláš dobré ráno je dopsáno je dospáno ne nevyspáno PRÓZA 6 Vratislav Maòák O zdi, která chtìla být nebem Bylo nebylo jedno mìsto a v nìm stála zeï. Neptejte se mì, kdo ji postavil, nevím to — a už to byl, kdo chtìl, mìl k tomu jistì pádný dùvod, protože zbùhdarma se zdi nestaví. Ta zeï byla stejnì rovná, stejnì vysoká a stejnì pevná jako ostatní zdi z ostatních ulic a z ostatních mìst.

Jen jednou vìcí se lišila — svou barvou. Ta zeï byla rudá a jeden by øekl, že ji na èerveno natøeli jako vzor pro kuchaøského uènì, který nerozpoznal brusinky od borùvek.

2010 - Finále Plzeň

Druhý by mohl namítnout, že èervenou barvu dal zdi jeden mladík — prý se tak snažil vyznat lásku dívce, jež ji každé ráno míjela cestou na ranní smìnu. Tøetí by potom zarputile tvrdil, že zeï pøijala svou barvu od krve, která protekla ve svìtových válkách a revolucích.

vidi vici proti stárnutí nadace

Ve všech pøípadech by se ale jednalo o plané øeèi. Ve skuteènosti oblékli zeï do èervené pro výstrahu. Chtìli tak varovat každého, kdo by se ji pokusil pøelézt.

Možná se nyní smìjete, ale nejednalo se o hloupý řadit krém na vrásky. Žádného z chodcù, kteøí kolem zdi procházeli, by totiž ani nenapadlo vyskoèit a poodhalit tajemství tušené na druhé stranì.

Èervený nátìr pùsobil až pøíliš výhrùžnì. A ke všemu nabýval každým dnem na sytosti, takže i nevyøèené varování znìlo šedou ulicí stále hlasitìji.

cviky proti vráskám

Lidé proto u rudé plochy pøidávali do kroku a spìšnì kolem ní procházeli, rychle kvapili, chvatnì probíhali. Nikdo se nezastavil a nezamyslel nad tím, proè zeï rudne.

Nikdo se jí, nedej bože, nezeptal. Chodci mìli obavy a nemìli èas — jak už to u dospìlých lidí bývá. Ve skuteènosti se pøitom èervená zeï neèervenala pro výstrahu, ale studem. Stydìla se právì za to, že je výhružnou zdí. Pøed lety ji vyrobili z panelu v továrnì na kraji mìsta.

Odebírat RSS Vláda bude hodnotit mediální kampaň proti rasismu Ministři budou nadcházející týden hodnotit účinnost mediální kampaně proti proti rasismu. Předseda Legislativní rady vlády Pavel Rychetský má informovat ministry o průběhu akce proti neonacismu a fašismu s názvem "Buďte hodní na svého místního nácka" a proti rasismu a nesnášenlivosti s názvem "Žijeme tu s vámi".

Do jejího tìla vyrazili také dva drobné prùzory, F F dvì skulinky menší než sklenìné kulièky, aby mohli lidé skrytí za zdí vèas odhalit nezvané hosty, kteøí by se snad chystali zákaz vstupu porušit. Za jasných dní obìma prùzory prosvítala blankytná obloha s konturou listù — a tou oblohou se chtìla èervená zeï stát. A dìti o mnì øíkají, že jsem v holportu s èer- 7 tem. Je to pomluva, jenže… jak se dneska mùže zeï bránit?

Она услыхала, как биоты открыли дверь. - Пожалуйста, останови, - пробормотала Николь.

Ty pøitom svou modrou barvou zklidòuješ a tišíš. Povìz, jaký to je pocit? Nìkdy bych to také chtìla zažít.

Vnitro bude informovat vládu, jak se daří čelit korupci v zemi

Tak proè se poslední dobou ukazuješ tak zøídka? Jestli se stydíš za to, že pøicházíš pozdìji a zase brzy mizíš… proè si nepøivstaneš, abys dorazila vèas a mohla s námi pobýt déle?

Pøála bych si být aspoò na jeden den modrým nebem. Jeden muž, který ji právì míjel, se však vylekal tak, že upustil smrèek, co nesl v podpaží, a dal se na útìk. Ještì ale chvilku vyèkej, nebo ráno je moudøejší veèera. Nad šedou ulicí se vyhouplo slunce a oblohu a mraky obléklo do ruda. Svìt totiž v onu chvíli zèervenal celý, zèervenaly chodníky, lampy, domy, auta, zèervenaly lidské tváøe i myšlenky. Nešlo už poznat, kde zeï konèí a kde nebe zaèíná. Šlo o poslední vìtu, kterou ještì stihla vyslovit.

Svítalo rychle. Èervený svìt postupnì ztrácel na sytosti, zvolna bledl do rùžových a fialových tónù, do barev, jaké má jen holubí peøí, kvìty zkøehlých slamìnek nebo desky starých sešitù.

В город октопауков Ричард и Николь вступали буквально в трансе. Картину эту невозможно забыть. Людей закружил калейдоскоп красок.

Chodec, který by v onu èasnou hodinu zavítal do šedé ulice, mohl spatøit nevídané. Vždy jen málokdy máme pøíležitost na vlastní oèi sledovat, jak se zeï mìní v nebe. Jenže všichni lidé ještì zùstávali v županech. Nakonec vyprchaly i fialové odstíny. Ze zdi nezbylo nic. V šedé ulici byste našli pouze modrou oblohu s nìkolika mraky… a sad. Léta skrývaný tøešòový sad. Možná že v jeho vìtvích zùstaly viset èervánky, možná to byl poslední vzkaz rudé zdi.

Onoho božíhodového rána se zdálo, že holé prsty zplanìlých stromù plodí uprostøed zimy rudé tøešnì. Nebyly vìtší než sklenìnky. A jestli tomu chcete vìøit, novou zeï na místì té staré už vidi vici proti stárnutí nadace nikdo nepostavil.

Plž 12/ by Knihovna Plzeň - Issuu

Eva uklidila betlém a barevné koule do krabic, které odnesla do sklepa. Byly to jejich první spoleèné Vánoce v novém domì a navzájem se spolu ještì úplnì nepoznali. Vždy to byl teprve týden, co s Adamem vymýšleli místo pro vánoèní stromeèek. Eva odnesla do sklepa poslední krabici s girlandami støíbrných ozdob a se sváteèním pocitem se zadívala na poloprázdné police. Ty se teï budou pomalu naplòovat sezónními vìcmi — lyžemi, sportovními botami, tenisovými raketami èi dìtskými koèárky.

Vrátila se do pokoje a vrhla se na povánoèní úklid. S mopem v jedné ruce a vysavaèem v druhé myslela na Adama, který zatím natíral døevìné schody nitrolakem.

Jeho pach se pomalu plížil domem a pronikal do každé skulinky. Aby si zpestøila úklid, pojala ho jako dobrodružství. Ještì nestaèila v novém prostøedí promyslet uklízecí vidi vici proti stárnutí nadace, a tak jí chvíli trvalo, než vymyslela postup. Nejprve vyluxuje koberce, pak utøe prach a zamete a nakonec vytøe plovoucí podlahy.

Musí zaèít nejvzdálenìjší místností a postupovat smìrem do kuchynì, jak jí to kdysi nauèila její matka. Když doluxovala, pøesunula se do prostor bez kobercù. V hale ještì stále vonìlo jehlièí, i když suchý stromek už byl rozøezaný a jeho vìtve jako konèetiny trèely venku z popelnice. Uvnitø se zatím do vùnì Vánoc mísil pach acetonu a vzniklá smìs nebyla Vidi vici proti stárnutí nadace pøíjemná. Bily teprve ètvrtou hodinu, ale už se smrákalo a hala byla bez umìlého osvìtlení temná.

Eva rozsvítila, svìtlo však bylo na zdi umístìno tak nešikovnì, že na prostor pod schody stejnì dobøe nevidìla. Zašla pro baterku a zamíøila kuželem svìtla do tmavého rohu. Údivem div nevykøikla. Pod schody uvidìla malá dvíøka. Neobratnì klesla na kolena, uchopila døevìný knoflík a dvíøka se smìrem ven otevøela.

vidi vici proti stárnutí nadace hodnocení černé rýže proti stárnutí

Z otevøeného otvoru vycházela zelenkavá záøe. Eva odložila mop a jen s baterkou prolezla dovnitø. V rozích rozházenì ležely umìlohmotné hraèky, barevný míè a krabice se stavebnicí Merkur. Všechny vìci pokrývaly pavuèiny a mrtvolky mušek. Eva se rozhlédla, aby našla zdroj zeleného záøení. Eva nepøemýšlela a jediným pohybem zvedla horní desku skøíòky. Uvnitø to zabublalo a zelenì fosforeskující hmota se vyhrnula ven jako kaše z kouzelného hrníèku.

Eva nebyla schopna udìlat jediný pohyb. Døepìla v malé místnosti a zelenì kolem pøibývalo, až v ní vìzela po kotníky. Chladila vidi vici proti stárnutí nadace bublala a Eva se pojednou cítila ospalá a malátná.

Zatoèila se jí hlava a posadila se. Zelené nadìlení bylo všude kolem, nadnášelo ji, bublalo a Evì se zdálo, že k ní promlouvá. Když hladina stoupla až k bradì, dostala strach.

Mìla pocit, že se dusí, a bála se, co se stane, až vidi vici proti stárnutí nadace cizí prostøedí zaplaví ústa, oèi a nos.

řešení proti stárnutí od Renata Sopek domácí krém proti vráskám proti stárnutí

Nemohla se pohnout, nebyla schopna popadnout dech. Najednou nechápala, proè do neznámé komùrky lezla, co ji dovnitø pøivábilo.

Nerozumìla sama sobì. V normálním životì by pøece nikdy Pandoøinu skøíòku neotvírala. Co se to s ní dìje? Manžela pøece mìla zavolat už dávno.