Rejstřík pro pole Téma (PH+chataukrkosky.sk) - Městská knihovna Beroun - katalog Clavius

Marc schaefer suisse proti stárnutí

Požadovaná stránka sa nenašla. (Page not found.)

Poté dal hla- B m H M s sovat o volbě předsednictva, do něhož bylí zvoleni: čestným předsedou akademik Bohumil Němec, dále univ. R udolf V eselý. Kotlaba tato trad ice se stala trvalým marc schaefer suisse proti stárnutí a ohniskem zájm u v kulturním snažení národa.

marc schaefer suisse proti stárnutí

Po přečtení omluvných dopisů těch, k teří se konference nem ohli zúčastnit, a po zaslání pozdravných telegram ů jednom u z nestorů české m ykologie, řediteli V áclavu M elzerovi, a význačnému našem u lichenologu D r M iroslavu Servítovi, přednesl prvý referát doc. R o z eb ra l také otázku vztahu fyto­ pathologické mykologie k fytopathologické virologii, která v posledních dvou de­ sítkách let n arostla do takových rozm ěrů, že je považována za sam ostatnou vědu, oddělenou od fytopathologie, s kádrem specialistů, věnujících se výhradně studiu viros.

V e výhledu do budoucna zdůraznil některé obzvláště významné úkoly m ykologické fytopathologie, z nichž některým není dosud u nás věnována taková pozornost, jakou by si zasluhovaly; tak na příklad otázka použití an ti­ biotik ve fytopathologické praxi úspěšný boj proti fusariosám k arafiátů pomocí griseofulvinu nebo otázka parasitických a poloparasitických hub, podobně jako neustálá nutnost základního výzkumu, jehož důležitost dem onstroval na někte­ rých ukázkách taxonom ie obilních snětí z rodu T ille tia.

K onstatoval dále, že mykologická erudice našich pracovníků ve fytopathologii je prvotřídní, je však třeb a ji doplňovat ještě širším rozhledem a dokonalou znalostí prostředí. Po referátu doc.

-... i ČESKA. MYKOLOGIE ROČNÍK X 3 SRPEN [čm]

D r Blattného následovala diskuse, v níž bylo předneseno na 2 0 příspěvků. Z obšírnějších byl to příspěvek prof.

marc schaefer suisse proti stárnutí

C ejpa, v němž nastínil program ovou činnost m ykologického oddělení B otanického ústavu uni­ versity K arlovy, kde se studují zejm éna peronospory, taphriny a entom ofytní houby. M acků se zabýval současnou situací našeho ovocnářství a upozornil na to, že podíl na snížení odolnosti vůči m razu m ají také parasiti.

Мы получили документ всего несколько часов назад и не имели возможности обсудить его как подобает. Я уже объяснил Арчи самые важные пункты, но еще не знаю.

Na tento příspěvek navázal D r F. K o tlab a v otázce vý běry jižn ějších odrůd ovocných stromů a jejich pozvolného otužování na naše klim atické podmínky. O houbách na cukrovce, zejm éna cerkosporiose, působící vážné onem ocnění a p řin ášející každoročně velké ztráty našemu hospodářství, prom luvila doc.

D r D rachovská. Fassatiová měli kritické připom ínky k organisaci provádění fytopathologických doporučení a je jic h často nepružné aplikace v praxi, jakož i ke školení rostlinolékařů.

O fytopathologii léčivých rostlin se zm ínil S.

Vyhledávat ve všech autoritách - část S

K ocková pak doporučila více si všímat a prohlubovat znalosti biochem ických vlastností hub. Z marc schaefer suisse proti stárnutí těchto příspěvků byla vybrána důležitá usnesení, která jsou obsažena v závěrečné resoluci. D alší referát Ing. A, Sobotky se týkal využití m ykorrhizy v praxi. Autor v něm podrobně pojednal hlavně o vlastních pokusech, které podnikl s umělou m ykorrhizací některým i vyššími houbam i hřibovitým i a bedlovitým i na našich lesních dřevinách. Z jeho referátu vyplývá důležitost těchto prací pro českoslo­ venské lesnictví, zejm éna tam, kde jde o výsadbu nových lesních porostů.

marc schaefer suisse proti stárnutí

Také po tomto referátu následovala bohatá diskuse, týk ající se jednak přímo problém u m ykorrhizy, jednak sociologie hub, k nimž příspěvky podala řada účastníků. Akademik Němec upozornil mimo jiné též na otázku m ykorrhizy ovocných stromů a zdůraznil studium půdy jako prostředí, v němž žijí nejen bakterie, aktinom ycety a plísně, ale též vyšší houby, jež však stále jsou půd­ ním i m ikrobiology opom íjeny.

M acků uvedl některé své zkušenosti se zakládáním tuberikultur um ělého pěstování lanýžů na jižn í M oravě. Ja k málo n ejen u nás, ale i v cizině sé sledují problém y m ykošociologie a ekologie hub, dosvědčovaly příspěvky, přédnesené k tomuto thematu.

Aditivní technologie ve své podstatě zcela mění doposud známé a zavedené pracovní postupy, systémy práce s výrobní dokumentací, technickou přípravu výroby a technologii výroby odlitků.

V šichni se shodovali v tom, že přestože toto studium je velmi obtížné, nelze je j zanedbávat a nutno hleda:t nové metódy a cesty, aby také společenstva vyšších hub mohla být hod ­ nocena podobně jako společenstva zelených rostlin a zároveň s nimi.

Houby h ra jí v přírodě p ři nejm enším stejně významnou roli, ne-li větší, jejich poměr — podle slov D r P iláta — k zeleným rostlinám je 10 : 1. N ejprve referoval D r A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Požadovaná stránka sa nenašla. (Page not found.)

P ilát o soudobém stavu prací na mykologickolichenologické řadě F lo ry Č S R. Uvedl, že rukopis prvého svazku, v marc schaefer suisse proti stárnutí jsou zpracovány veškeré naše druhy hub břichatkovitých G a s te r o m y c marc schaefer suisse proti stárnutí te s se z ře­ telem k ostatním evropským zemím, je hotov a připraven k pleťové vody proti stárnutí pro suchou pokožku. O bsahuje cel­ kem 9 60 stran a p řes 2 5 0 obrázků.

Jak známo, spolupracovalo na tomto díle celkem osm autorů prof. C ejp, Z.

marc schaefer suisse proti stárnutí recept proti jílové masce proti stárnutí

M oravec, D r A. Pilát, Z. Pouzar, D r V.

marc schaefer suisse proti stárnutí proti vráskám mezi obočím

Staněk, D r M. Svrček, S. Šebek, D r F.