Cohn Bendit suisse proti stárnutí

Milan Holl, CSc. Rámcového programu EU 6. RP EU. Rámcové programy patří mezi nástroje Evropské komise, kterými je podporován výzkum a technologický vývoj v mnoha oblastech, včetně letectví. Výzkumné a vývojové činnosti projektu CESAR budou směřovat k definování nového vývojového konceptu pro kategorii menších letounů, který by umožnil snížení vývojových nákladů a zkrátil čas potřebný k uvedení cohn Bendit suisse proti stárnutí na trh time-to-market.

Zároveň se projekt bude zabývat kritickými systémy letounu, které mají zásadní vliv na snížení provozních nákladů a zvýšeni bezpečnosti přepravy cestujících. Projekt je tříletý s rozpočtem téměř 34 milionů Euro a s dotací EU vřes 18 milionů Euro. Projektu se účastní 40 organizací ze 14 evropských zemí, z toho 11 účastníků je z České republiky. Přípravou projektového návrhu byl pověřen Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. VZLÚkterý je zároveň i koordinátorem projektu.

Projektový návrh byl vypracován mezinárodním týmem vedeným Ing. Po víc než roční přípravě prošel projektový návrh kladným hodnocením Evropské komise. V současné době se připravují kontraktační jednání s Evropskou komisi a očekává se, že samotný projekt by mohl být zahájen již v první polovině roku Je to vůbec poprvé v historii Rámcových programů, kdy je téma se zaměřením na menší letouny otevřeno k financováni a kdy je integrovaný projekt veden organizací z nové členské země EU.

Dalším pozitivem je skutečnost, že se jedná o letecký segment, na který se český letecký miluji jídlo proti stárnutí pleti tradičně orientuje.

Kennedy stal nejmladším zvoleným prezidentem Spojených států amerických. Za kožené křesílko v Oválné pracovně tehdy vděčil hlavně novému médiu televizi. Díky ní mohl snadno a rychle oslovit miliony Američanů.

Tento mezinárodní úspěch je samozřejmě podmíněn dostatečnou úrovní výzkumné a vývojové základny českého letectví. Projekt pomáhá prosadit dlouhodobou strategii ALV, která si klade za cíl posunout český letecký průmysl na vedoucí pozici v kategorii malých a víceúčelových regionálních letadel.

cohn Bendit suisse proti stárnutí

Iniciativa čs. Význam leteckého průmyslu k udržení úrovně a prestiže průmyslové výrobyprof. Antonín Píštěk, CSc. Petr Jelínek a Mgr. Klára von Kriegsheim Kadlecová. O podmínkách pro podnikán hovořil představitel velvyslanectví pan Nikola Dukič, obchodní rada BaH. Účastníci měli možnost získat informace o podnikatelském a investičním prostředí v těchto zemích, projektech rozvojové spolupráce a Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce ZRS ČR s prioritními zeměmi včetně programových dokumentů ZRS pro konkrétní země s důrazem na nová pravidla pro výběr a financování bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, schválená Hydratační krém proti vráskám, kozmoterá v roce O zkušenosti z realizace úspěšného rozvojového projektu v Bosně a Hercegovině se podělil Ing.

Petr Polák, Severočeské elektrotechnické závody a. Igor Poledňák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pohovořil o zkušenosti cohn Bendit suisse proti stárnutí z realizátorů úspěšného rozvojového projektu v Srbsku a Černé hoře. Liberálnější státy se snaží dostat směrnici zpět do pracovních orgánů Rady.

Ziano recenze proti stárnutí

Rakouské předsednictví však tlačí na uzavření jednání do konce svého mandátu a přizvaní zástupci EP hrozí, že v případě dalších změn v návrhu neprojde směrnice druhým čtením.

Předseda Rady Martin Bartenstein se v rámci svého vystoupení zaměřil především na nastínění situace Evropské unie, která stojí před výzvou globalizace a potřebou zvýšit svoji konkurenceschopnost na světových trzích.

cohn Bendit suisse proti stárnutí recenze na ošetření proti stárnutí caci

Poukázal rovněž na úzkou souvislost návrhu směrnice o službách s cíli Lisabonské strategie. Odpovědnost nyní leží na Radě pro konkurenceschopnost. Následně vyzval členské státy k rychlému dosažení dohody s cílem dokončení vnitřního trhu cohn Bendit suisse proti stárnutí službami a plného využití potenciálu Evropské unie.

Komisař McCreevy podtrhl důležitost návrhu a fakt, že předložená verze směrnice reflektuje nejen návrhy Evropského parlamentu, ale také výsledky jednání Rady. Poté představil hlavní aspekty modifikovaného textu a zdůraznil především přínosy jeho přijetí.

K jednotlivým problematickým okruhům uvedl následující: právní jistota poskytovatelů čl. EK je připravena případně zahajovat řízení o porušení Smlouvy. Rozsah směrnice čl. Komisař rovněž vyzdvihl nutnost spolupráce členských států, bez níž není možné dosáhnout efektivního vnitřního trhu.

Přizvaní zástupci EP vyzvali ministry k urychlenému přijetí směrnice. Je třeba se zaměřit na pozitivní stránky modifikovaného textu a komunikovat je směrem k občanům a podnikatelům.

Není v zájmu Evropské unie, aby jednání Dopis prezidenta UNICE adresovaný rakouskému ministru cohn Bendit suisse proti stárnutí a práce a prezidentu Rady pro konkurenceschopnost Martinu Bartensteinovi před neformálním zasedáním Rady cohn Bendit suisse proti stárnutí konkurenceschopnost v Grazu ve dnech Vážený pane prezidente, zaznamenáváme, že na nadcházejícím neformálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech v Grazu bude vedena rozsáhlá diskuse o v současné době přijatém pozměněném návrhu Komise o službách.

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že Komise nařídila nové zhodnocení dopadů všech odsouhlasených podstatných změn původního znění. UNICE vítá toto rozhodnutí, i když by bylo dalo přednost tomu, aby toto zhodnocení bylo vypracováno ještě před vznikem pozměněného návrhu. V souladu s lepší regulatorní politikou prosazovanou institucemi EU apelujeme na Radu, aby vzala na vědomí závěry tohoto zhodnocení dopadů dříve, než dospěje ke svému oficiálnímu stanovisku.

Legislativní postup by neměl být uspěchán a potřebný čas by měl být věnován výše uvedenému hodnocení dopadů a hledání možných zlepšení v textu. Hlavním cílem je vytvoření vnitřního trhu se službami a zjednodušení podnikání a života občanů.

Členské státy se cohn Bendit suisse proti stárnutí rámci Vered proti stárnutí oleje na ošetření obličeje shodly na důležitosti přijetí směrnice pro konkurenceschopnost a růst Evropské unie a uvítaly modifikovaný text směrnice jako pokrok v jednání a dobrý základ pro další diskusi Německo, Švédsko, Itálie, Irsko, Dánsko, Lucembursko, Finsko, Španělsko, Portugalsko, Česká republika, Slovinsko, Řecko, Kypr.

Modifikovaný text je však v členských státech ještě důkladně analyzován Švédsko, Irsko, Dánsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko. Velmi kladně se k předloženému textu vyjádřily Francie a Belgie. Prezidenti členských svazů UNICE konstatovali, že: º růst v Evropě je znatelně pomalejší cohn Bendit suisse proti stárnutí kdekoliv jinde na světě; º globalizace s novými, rychle se rozvíjejícími ekonomikami, které se stávají klíčovými hráči, je neodvratná; º ekonomická internacionalizace podniků a trhů bude stále intenzivnější, jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni; zdůraznili zásadní požadavky a cíle podniků: º členské státy musí implementovat reformy posilující konkurenceschopnost; º evropský trh musí být plně integrován; º Evropská unie musí být efektivně řízena; º musí se důsledně bojovat proti jakýmkoli protekcionistickým tendencím; º příležitosti, které přináší rozšíření EU, musí být plně využity; º evropský sociální model musí být modernizován, aby mohl být zachován; a potvrdili mandát UNICE k zesílení jeho aktivit a komunikaci k podpoře těchto cílů.

Prezident UNICE Ernest-Antoine Seillière při této příležitosti řekl: Evropské podniky mají obavy, když vidí, jak evropský projekt slábne právě v době, kdy globalizace nabírá ostré tempo. Vyzývají proto evropské politiky, aby přijali opatření k urychlenému znovuposílení Evropské wow sérum proti stárnutí. Osobně jsem byl zmocněn zesílit aktivity a komunikaci UNICE na podporu silnější a aktivnější Evropské unie schopné zlepšit růst, motivovat nové generace a dávat jim naději na lepší budoucnost.

Tomáše Bartáka ve Spektru č. Společný základ pro daň z příjmů právnických cohn Bendit suisse proti stárnutí by mohl existující, společnostem kladené překážky přeshraniční činnosti v Evropské unii zmírnit, či dokonce úplně odstranit. Problémy se týkají především: º dvojího zdanění; º vnitřního stanovování cen přeshraničních transakcí; º různých přístupů k marketingu, jestliže dojde k fúzi společností z různých zemí; º rozdělení kapitálových zisků nebo ztrát při přeshraničnrestrukturalizaci společnosti; º náhrad škody za ztráty, působí-li společnost v několika zemích; º různých pravidel zdanění investic.

Problém však nespočívá pouze v rozdílech daňového základu. Existuje rovněž množství praktických regulačních rozdílů, které se například týkají vybírání daní, účetních ujednání a řízení o urovnání sporů. Některé z problémů by mohlo zmírnit provádění praktických norem, jež musí jít ruku v ruce se zavedením společného daňového základu.

"Там были набережные, а за ними Цилиндрическое море. а где-то посреди этих уродливых груд металла находились тот самый амбар и та яма, в которой я едва не умерла". К ее собственному удивлению глаза вдруг наполнились слезами, выкатившимися на щеки.

Největší praktickou výhodou společného daňového základu by pro společnosti pravděpodobně byla skutečnost, že by musely být obeznámeny pouze s jediným souborem právních norem a způsobem jejich provádění. Směrnice ruší zdaňování takových přeshraničních převodů. Od roku existuje kodex chování o zdanění příjmů právnických osob, podle něhož nesmí členské státy lákat investory na základě poškozujících opatření v oblasti daní.

Kodex obsahuje seznam 66 takovýchto daňových opatření, která jsou postupně odstraňována. Diskuse o technických detailech Pravidla upravující odpočty od daňového základu před tím, než je vypočtena daň, představují oblast výpočtu daňového základu, kde jsou rozdíly mezi různými zeměmi cohn Bendit suisse proti stárnutí, a jsou proto důležitým předmětem diskuse členských států.

Je proto třeba zaměřit se na vytvoření širokého základu pro zdanění firem a dbát na to, že širší základ může vyžadovat přezkoumání sazby daně. Systém daňového základu musí být konkurenceschopný, aby bylo možné v EU vytvořit příznivé klima pro investice. Daňový systém však obecně nesmí ovlivnit druh investice nebo volbu členského státu týkající se jejího umístění.

Podstatou věci je výdělečnost a nikoliv způsob, jakým lze získat financování pro investice. Aby bylo možné zavést konsolidovaný základ daně tam, kde se zisk počítá za celou skupinu podniků, bude nutné vytvořit její definici.

Alternativy pro takovou definici jsou: procentový cohn Bendit suisse proti stárnutí na vlastnictví v každé části podniku nebo nutnost propojit činnost v každé části podniku s činností mateřské společnosti. Zdá se nevyhnutelné zvolit kombinaci obou definic, protože neexistuje důvod pro vytvoření konsolidovaného daňového základu pro společně vlastněné společnosti, pokud existují v různých odvětvích. Jakmile se dosáhne dohody o základu daně pro výpočet daně z příjmu právnických osob, zbývá vyřešit problém konsolidace: jakým způsobem by měly být zisky společnosti působící v několika zemích rozděleny mezi jednotlivými zeměmi?

K tomu, aby nebyly daňové systémy zneužívány k přesunu zisků, ale nestačí jen vytvořit společný daňový základ. Musí rovněž existovat jednoduchý, logický systém pro rozdělování zisků mezi členskými státy a v důsledku toho mezi zeměmi s různými sazbami daní.

KLUK, CO VYHRÁL VOLBY

Dojde-li ke sloučení zisků tímto způsobem mezi jednotlivými částmi společnosti v různých zemích, bude se rovněž muset zvýšit spolupráce daňových úřadů. Má-li být v praxi rozdělení zisků jednoduché, musí dojít ke sjednocení více pravidel než pouze pravidel, která upravují výpočet daňového základu.

Výpočty by například měly být prováděny každých šest měsíců a platby daní by měly být prováděny současně ve všech zemích. Zásady společného konsolidovaného daňového základu daně z příjmu právnických osob: º Široký základ º Neutralita s ohledem na různé investiční alternativy, nesmí narušit hospodářskou soutěž º Jednoduchost jasnost, transparentnost º Efektivnost včetně snadné kontroly º Stabilita daňové systémy jsou faktorem investičních rozhodnutí a nesmí podléhat záplavě změn º Legitimita º Spravedlnost při rozdělování zisků mezi členskými státy º Mezinárodní konkurence vztah k daňovým systémům společností mimo EU º Závaznost º Přechodná pravidla alternativa přechodného režimu by byla předpokladem pro flexibilnější zavádění společného systému º Funkční rozhodovací postupy potenciál pro vnější změny Současná jednání mají částečně charakter daňově-technický a částečně ekonomický.

EHSV vybízí Komisi a členské státy, a to navzdory velkému počtu technických detailů a velkým rozdílům mezi zeměmi, aby se nechaly vést ekonomickými výhodami, které lze získat prostřednictvím společného základu daně z příjmů právnických osob. Naší snahou je propojit ekonomickou efektivnost, sociální soudržnost a environmentální stabilitu. Komisař kladl důraz na změny cohn Bendit suisse proti stárnutí s globalizací a demografické změny.

Zdůraznil potřebu mobility, kreativity, celoživotního učení a odstranění segregace pracovních trhů. Věnoval se i strategii EU v oblasti rovnosti žen a mužů, která je jednou z konkurenčních výhod Evropy. Pokud jde o hospodářskou situaci v Evropě a potřeby realizovat reformy, komisař se domnívá, že členské státy si cohn Bendit suisse proti stárnutí velmi dobře uvědomily potřebu změny, jen prostě některé z nich provádějí reformy v různých oblastech s různou intenzitou; tento proces nelze uspěchat.

Jako jednu z cest pro dosažení cílů revidované Lisabonské strategie vidí v dosažení tzv. Komisař dobře vnímá, že jakékoliv úspěšné modely Švédsko, Dánsko jsou cohn Bendit suisse proti stárnutí, ale mohou být inspirativní.

KLUK, CO VYHRÁL VOLBY - PDF Stažení zdarma

Komisař na závěr svého vystoupení pohovořil i ke konkrétním věcem přírodní prostředek proti stárnutí v domácnosti jsou závěry Bílé knihy o demografických změnách, připravovaná Zelená kniha o pracovním právu, předpokládaný osud směrnice o pracovní době i připravované kroky v oblasti služeb ve veřejném zájmu.

Po vystoupení následovala diskuse se členy EHSV. Komisař Špidla hovořil česky, byl velmi bezprostřední a jeho vystoupení mělo velmi pozitivní ohlas. Vladimíra Drbalová, JUDr. Zdůraznila, že každý občan musí cohn Bendit suisse proti stárnutí vybaven dovednostmi, jež jsou pro život a práci v cohn Bendit okraje proti stárnutí zrušeno proti stárnutí nové informační společnosti nezbytné a že Klíčové schopnosti pro další vzdělávání Evropský referenční rámec º Komunikace v mateřském cohn Bendit suisse proti stárnutí, schopnost vyjadřovat a tlumočit myšlenky º Komunikace v cizích jazycích, schopnost porozumět, vyjádřit a tlumočit myšlenky º Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií º Schopnost práce s digitálními technologiemi º Schopnost učit se schopnost provádět tuto činnost a v procesu učení vytrvávat º Schopnost pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociální a občanské schopnosti º Podnikatelské schopnosti º Kulturní povědomí evropský rámec by měl definovat nové základní dovednosti, jejichž osvojení by mělo umožnit celoživotní vzdělávání.

Tento cíl byl znovu zdůrazněn a rozvinut v pracovním programu Vzdělávání a odborná přípravakterý přijala Evropská Rada v Barceloně v roce Společná zpráva Rady a Komise z rokuzabývající se pokrokem v tomto víceletém programu, obsahovala výzvu k cohn Bendit suisse proti stárnutí společných evropských referencí a zásad, které by podporovaly národní politiky, usnadňovaly a podporovaly reformy a rámec pro klíčové schopnosti zařadila mezi priority.

Tedy podivínské, opovrhované výstřednosti, které je prorokován brzký zánik. V mém případě tím klasikem byl dr. Radim Uzel.

Navrhované doporučení představuje evropský referenční nástroj pro klíčové schopnosti a navrhuje, jak tyto schopnosti všem lidem zpřístupnit prostřednictvím celoživotního vzdělávání. Mezi jeho konkrétní cíle patří: º Určit a definovat klíčové schopnosti nezbytné pro osobní naplnění, sociální soudržnost a zaměstnatelnost ve společnosti založené na znalostech; º Podporovat snahy členských států, jejichž názvy krémů proti stárnutí je zajistit, aby mladí lidé do konce počátečního vzdělání a odborné přípravy rozvinuli klíčové schopnosti na takové úrovni, aby byli připraveni na dospělost, a jako dospělí je byli schopni po celý život rozvíjet a aktualizovat; º Poskytnout rámec pro další akce na úrovni Společenství.

Rovné postavení žen a mužů je základní právo, společná hodnota EU a nezbytná podmínka pro dosažení cílů EU, kterými jsou růst, zaměstnanost a sociální soudržnost. Plán staví na zkušenostech Rámcové strategie pro rovné postavení žen a mužů pro období a spojuje v sobě zahájení nových akcí a posílení stávajících úspěšných činností. Znovu potvrzuje dvojí přístup k rovnému postavení žen a mužů založený na systematickém přihlížení k rovnosti pohlaví a na zvláštních opatřeních.

Plán definuje šest prioritních oblastí činnosti EU v oblasti rovného postavení žen a mužů na období : º Stejná ekonomická nezávislost pro ženy a muže º Sladění soukromého a profesního života º Rovné zastoupení v rozhodovacích procesech º Odstraňování všech forem násilí založeného na pohlaví º Odstraňování stereotypů v oblasti pohlaví º Podpora rovného postavení žen a mužů v zahraniční a rozvojové politice Pro každou tuto oblast stanoví Plán prioritní cíle a činnosti.

Komise nemůže těchto cílů dosáhnout sama, neboť v mnoha oblastech se těžiště činnosti nachází na úrovni členských států. Plán představuje závazek Komise pokročit s programem rovného postavení žen a mužů a zároveň posílit partnerství s členskými státy a jinými zúčastněnými subjekty.

Vedle definování priorit a cílů je záměrem Komise zlepšit řízení v oblasti rovného postavení žen a mužů. Rovného postavení žen a mužů lze dosáhnout pouze stanovením jasného závazku na nejvyšší politické úrovni.

V klíčových oblastech stanovených v Plánu je třeba dosáhnout významného pokroku a to vyžaduje lepší řízení na všech úrovních: na úrovni institucí EU, členských států, parlamentů, sociálních partnerů a občanské společnosti. Klíčové akce Evropské komise: º Posilovat své struktury například Evropský institut pro rovné postavení žen cohn Bendit suisse proti stárnutí mužů ; º Posilovat vytváření sítí a podporovat sociální dialog; º Podporovat hodnocení dopadu pohlaví rozpočtování s ohledem na pohlaví gender budgeting ; º Posilovat účinnost právních předpisů.

Pro účinné řízení je nejdůležitější odpovědnost.

Neisse Film Festival 2018

Komise bude monitorovat a vyhodnocovat tento plán. V roce předloží zprávu o stavu provádění tohoto plánu a v roce provede jeho hodnocení a navrhne vhodná následná opatření. Kromě obecného shrnutí a odkazu na potřebu řešení problému snižování emisí skleníkových plynů razantnějším způsobem klade důraz na potřebu mezinárodní spolupráce a zdůrazňuje potřebu širší účasti zemí v boji s globálním oteplováním.

Z pohledu obsahu problematiky se jedná o citlivé téma, kde je potřeba v rámci budoucího režimu řešit jak otázku snižování emisí mitigační opatřenítak i nutnost řešit přizpůsobení se změně klimatu, což je klíčové zejména pro chudší regiony světa adaptační opatření. Důležitými elementy budoucí spolupráce jsou flexibilní mechanismy Kjótského protokolu a následně finanční podpora rozvojovým zemím od zemí vyspělých. Závěry Rady jsou vyvážené a opatrně se dotýkají citlivých otázek, ale na druhé straně neustupují ze současných pozic EU.

Pro ČR jsou akceptovatelné.

cohn Bendit suisse proti stárnutí

V hlavních bodech ukládá návrh směrnice členským státům provést předběžné vyhodnocení povodňových rizik, zpracovat mapy povodňových rizik a nezávazně cohn Bendit suisse proti stárnutí plány pro zvládání povodňových rizik s ohledem na princip subsidiarity a existující kapacity členských států.

Členské státy se však domnívají, že důsledná propojenost na směrnici o vodní politice může přinést značné problémy, pokud se týká administrativního uspořádání a kompetentních úřadů. Vyskytují se rovněž námitky, kdy s ohledem na princip subsidiarity se některé státy domnívají, že ucelená povodí rozkládající se výhradně na území jednoho státu, by neměla spadat do rozsahu směrnice. Členské státy se také brání jakémukoliv navyšování administrativní zátěže spojené s předkládáním pravidelných zpráv.

Daniel Cohn-Bendit Sarajevský Meeting Point - PDF Free Download

ČR vítá iniciativu Komise a již sama některé části směrnice realizuje v procesu plánování podle Rámcové směrnice o vodní politice WFD. K vlastnímu návrhu směrnice předložila ČR řadu připomínek, které byly anotovány.

Business calls for OECD action against protectionism Paříž, Mezinárodní podnikatelská komunita vyzývá členské státy OECD, aby zastavily ochranu jednotlivých podniků či průmyslových odvětví před jejich přeshraničním převzetím a argumentuje tím, že takovéto chování povede jen ke zhoršování mezinárodního klimatu pro investice a omezování růstu a tvorby pracovních míst.

Vant k tomu říká: Ti, kdo rozhodují na nejvyšší politické úrovni se mýlí, když si myslí, že kladení překážek zahraničním zájemcům v převzetí firem bude mít pozitivní dopad na národní bezpečnost, průmyslovou politiku a domácí pracovní trh. Více než cokoliv jiného, v oblasti investic protekcionismus znamená ztracené příležitosti.

České letectví iniciátorem mezinárodního výzkumného projektu CESAR (Cost-Effective Small AirCraft)

Generální tajemník Vant apeluje na OECD na ty členské státy, které se připojily k závazným pravidlům na podporu mezinárodních investic aby velmi bedlivě sledovaly všechny aktivity směřující k protekcionismu a v případě potřeby vystoupily proti těm zemím, které nepostupují v souladu se závazky spjatými s přijatými nástroji OECD.

Toto sdělení se zabývá úlohou, kterou by v kontextu řešení přílišné závislosti Evropy na dovážené ropě a plynu a rozvoje uceleného přístupu s cílem postupného snižování této závislosti mohla zastávat biopaliva.

Biopaliva, která se vyrábějí z biomasy jako obnovitelného zdroje, představují přímou náhradu fosilních paliv v dopravě a mohou být snadno začleněna do systémů dodávek paliva.

Očekává se, že rozvoj výroby biopaliv nabídne nové možnosti k diverzifikaci příjmů a zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Na základě tohoto posouzení doporučí Komise regulovaný, tržně založený přístup, odrážející současné znalosti a hledající způsob dalšího rozvoje. Zatímco stávající technologie v cohn Bendit suisse proti stárnutí href="http://chataukrkosky.sk/nejlep-lisovan-prek-proti-strnut.php">Nejlepší lisovaný prášek proti stárnutí nenabízejí Evropské unii konkurenceschopné alternativy, měly by přínosy z podpory rozvoje biopaliv převažovat nad náklady.

V této souvislosti by vývoj biopaliv druhé generace, tampa suisse proti stárnutí němž hrají významnou roli výzkum a vývoj, mohl dále přispět k jejich hospodárnosti. Vzhledem ke komplexnímu, průřezovému a dynamickému charakteru otázek je zvolený přístup strategický a jeho dopad bude pečlivě sledován.

S rozvojem trhu biopaliv se budou projednávat a začleňovat do strategie vhodné úpravy. Přidejte se k nám, abychom v debatě o Evropě měli silné slovo Výhody z účasti: Zvu Vás, abyste se připojili ke stovkám dalších lidí z podnikatelské komunity a ptali se na efektivitu, výkonnost, úkol, účel a cíl Evropy a jejích podniků.

Máme novou stylizaci a formát, které se více přibližují podnikatelům a zapojují více tvůrců politik. Ö Poslechněte si jak vedoucí podniky dosahují úspěchu. Ö Sesbírejte od řečníků praktické tipy a rady pro Váš vlastní podnik.