Zásady pro používání managementových kategorií chráněných území. Editor: Nigel Dudley

Bouchard plavby suisse proti stárnutí,

Jako unie se IUCN snaží působit na společnosti po celém světě, pomáhat jim a podněcovat je k tomu, aby chránily integritu i diverzitu přírody a měly jistotu, že veškeré využívání přírodních zdrojů bude rovnoměrné a z ekologického hlediska udržitelné.

IUCN staví na síle svých členů, sítí a partnerů, což zvyšuje její schopnosti a podporuje globální spojenectví pro ochranu přírodních zdrojů na lokální, regionální i globální úrovni. Posláním WCPA je podpora zřizování zbavit se svalových křečí účinné péče o celosvětovou reprezentativní síť suchozemských a mořských chráněných území, což představuje integrální podporu poslání IUCN.

Webová stránka: Regionální výbor pro životní prostředí Junta de Andalucía Regionální výbor pro životní prostředí Junta de Andalucía je úřadem regionální správy Andalusie, odpovědným za ochranu přírody, uplatňování environmentálních předpisů a politik zaměřených na využívání a péči o přírodní zdroje, vyhlašování chráněných území a péči o ně a o definování, vývoj a realizaci strategií a politik na zmírňování dopadů klimatické změny a adaptace na ně.

 • Pavel Vrána Vedoucí práce: doc.
 • Похоже, хозяева вызывают вас с На следующее утро Ричард и Николь собрали припасы в свои рюкзаки - в расчете на несколько дней - и распрощались со всеми членами семейства.

 • Nové knihy - Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích

Fundación Biodiversidad Fundación Biodiversidad Nadace pro biodiverzitu je nezisková organizace, založená roku díky závazku, přijatému Španělskem po ratifikaci Úmluvy o biologické rozmanitosti. Vykonává činnosti v oblasti ochrany, studia a udržitelného využívání biodiverzity; věnuje se také podpoře mezinárodní rozvojové spolupráce.

Právě prostřednictvím mezinárodní spolupráce se Fundación Biodiversidad snaží propojovat různé aktivity, vytvářet synergie a podporovat spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi, institucemi a programy.

Názory, uvedené v této publikaci, nemusí nutně odrážet názory IUCN ani jiných zúčastněných organizací. Názory vyjádřené v této publikaci neodráží nutně názory IUCN nebo ostatních přispívajících organizací. Vydal: Bouchard plavby suisse proti stárnutí, Gland, Switzerland Copyright: International Union for Bouchard plavby suisse proti stárnutí of Nature and Natural Resources Rozmnožování této publikace pro výchovné nebo jiné nekomerční účely je povoleno bez předcházejícího písemného povolení nositele autorských práv za předpokladu, že zdroj bude plně citován.

Rozmnožování této publikace pro opětovný prodej nebo jiné komerční účely je zakázáno bez předcházejícího písemného povolení nositele autorských práv. Citace: Dudley, N. Editor Petr Roth, CSc.

Účinnost kategorií IUCN Typologie a slovníček pojmů Přírodní charakter a kategorie chráněných území IUCN Zóny a kategorie chráněných území IUCN Proces přiřazování kategorií chráněným území Četnost kategorií chráněných území IUCN v přírodních lokalitách světového dědictví, chráněných kvůli biodiverzitě a v přírodních lokalitách s jiným účelem vi 8 Předmluva k českému vydání Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou překlad druhé, revidované verze Zásad managementové kategorizace chráněných území, vydaných Mezinárodním svazem ochrany přírody v roce I když pravděpodobně není nutné podrobněji popisovat smysl jejich vzniku, považuji za vhodné uvést tento překlad několika doplňujícími informacemi.

Zásady pro používání managementových kategorií chráněných území. Editor: Nigel Dudley

Chráněná území jsou celosvětově základním a doposud nejúčinnějším nástrojem ochrany přírody. Jejich pojetí se však v jednotlivých státech či regionech výrazně liší. To je dáno nejen místními přírodními podmínkami, ale i historickými kořeny a samozřejmě i způsobem péče o jednotlivá území.

Cílem Zásad je pokusit se navzdory této různorodosti sjednotit terminologii, snížit tak počet možných nedorozumění a umožnit i efektivní přeshraniční či mezinárodní spolupráci. Dalším z efektů je schopnost zjistit, v jakém typu území se konkrétně nacházíme, a zároveň získat přehled o soustavě chráněných území na globální úrovni net.

To vše by mělo napomoci pochopení různých přístupů v jiných regionech a dát možnost poučit se jak z dobrých, tak Bouchard plavby suisse proti stárnutí varovných příkladů.

Je dlužno poznamenat, že se jedná o jedinou opravdu celosvětově používanou kategorizaci chráněných území, často státy uznávanou jako základní a někde i legislativně podpořený nástroj v územní ochraně. Jeho cílem bylo rozšířit povědomí o smyslu a pojetí kategorií a odstranit některé zažité předsudky.

Mezi ně například patří, že určité kategorie chráněných území mají kvalitativní hodnotu vyšší, jiné naopak nižší.

 1. Ричард и Николь вдвоем ехали на другом страусозавре.

 2. Vrásky na tváři z úsměvu
 3. Datum halloween 20suisse proti stárnutí
 4. Jak se zbavit zeptat panel nástrojů
 5. Итак, нас ждет еще одно потрясение.

 6. Она успела только заметить, как напряжено его тело.

 7. Когда Николь переступила порог своего дома, оставшийся снаружи светляк, быстро опустившись к земле, полетел вдоль улицы к площади.

Bez ohledu na tento počin se však u nás Zásady doposud nezačaly plošně používat jako standardní přístup, a to také díky našemu historicky odlišnému přístupu ke kategorizaci. Jejich použití je doposud jediné: jsou zmíněny v plánu péče každého zvláště chráněného území, konkrétně v základních údajích jako managementová kategorie IUCN.

To nám umožňuje zjistit základní charakteristiku území a péče o něj včetně statistiky za celé území státu. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že pro nás kategorizace podle Zásad používání managementových kategorií na národní úrovni není nijak závazná.

Na druhou stranu se však průběžně objevují jednotlivé pokusy správců chráněných území používat kategorie jako záštitu pro stanovení dlouhodobé strategie zbavte se zápachové obuvi, popřípadě vymezení se vůči určitému způsobu managementu. Bohužel však v některých takových případech stále přetrvává nepochopení Zásad a jejich účelu. Ty se pak mohou stát mediální zbraní, zvyšující riziko nedorozumění.

Bouchard plavby suisse proti stárnutí

Cílem tohoto překladu je tedy nejen umožnit české ochraně přírody přístup k aktuálnímu textu a pojetí Zásad, ale zároveň se znovu pokusit vymýtit dlouhodobě zažité předsudky. To je snad ještě důležitější, než pochopení různorodosti možných přístupů na jiných kontinentech či uvědomění si bez významnosti evropského přístupu v globálním kontextu.

Bouchard plavby suisse proti stárnutí ghrp 6 dávka proti stárnutí

Účelem překladu rozhodně není snaha o zvýšení důležitosti Zásad na národní úrovni. K tomu by bylo nutné strategické rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterému by ovšem měla předcházet širší diskuse se správci zvláště chráněných území.

Do té doby pro nás budou Zásady pouze inspirativním přístupem, umožňujícím porozumění mezinárodnímu Bouchard plavby suisse proti stárnutí.

Jedním ze základních cílů tohoto sdružení je vytvářet platformu pro spolupráci mezi správci chráněných území a umožnit jejich efektivní komunikaci se zahraničními partnery. Zvláštní poděkování patří překladateli textu, RNDr. Petru Rothovi, CSc. Jen díky jeho dlouhodobým zkušenostem v ochraně přírody na národním i mezinárodním poli bylo možné přeložit některé pojmy tak, aby v českém pojetí pokud možno odpovídaly našemu chápání, a zvyšovaly tak schopnost porozumění nám často značně vzdáleného, někdy až exotického, kontextu.

Bouchard plavby suisse proti stárnutí

Přeji Bouchard plavby suisse proti stárnutí inspirativní četbu. Představují jádro snah na ochranu světově nejohroženějších druhů a jsou ve stále větší míře považována i za základní poskytovatele ekosystémových služeb a biologických zdrojů, za klíčové složky strategií pro zmírňování dopadů klimatické změny a v některých případech jsou i prostředkem na ochranu ohrožených lidských komunit nebo míst vysoké kulturní a duchovní hodnoty.

Chráněná území však v žádném případě nejsou uniformními jednotkami; zahrnují celkou škálu managementových cílů a jsou spravována mnoha vzájemně velmi rozdílnými subjekty. Na jedné, extrémní straně této škály leží malé množství území tak významných a natolik zranitelných, že do nich není dovoleno nikomu vstoupit; na opačném konci jsou naopak chráněná území, zahrnující tradiční typy člověkem obývané krajiny na souši i na mořském pobřeží, které do dnešní kulturní podoby zformovala právě činnost lidí, která zároveň zaručuje vysokou míru biodiverzity.

Některá území jsou ve vlastnictví i správě států a státních institucí, o jiná pečují soukromé osoby, firmy, obce i církevní skupiny. Začínáme si uvědomovat, že různorodost typů správy chráněných území je daleko větší, než jsme dosud předpokládali. Managementové kategorie chráněných území představují celosvětový rámec uznávaný Úmluvou o biologické rozmanitosti pro kategorizaci rozmanitých typů managementu chráněných území.

Zúžení téměř nekonečného výběru možností do šesti kategorií nemůže nikdy vést k ničemu jinému, než jen k přibližnému odhadu. Míra zájmu a zanícení, které byly charakteristické pro debatu kolem Bouchard plavby suisse proti stárnutí těchto kategorií, ukázala, že pro mnoho ochranářů i dalších osob tyto vrásky mezi obočím, co dělat představují sjednocující rámec, který pomáhá při stanovování managementu i priorit Bouchard plavby suisse proti stárnutí jednotlivých chráněných územích po celém světě.

 • Diy proti stárnutí recepty péče o pleť
 • Когда я бежала назад в подземелье, небо на юге вспыхнуло, превратившись в огромную радугу.

Revizi jsme se snažili neuspěchat. Na jejím počátku stál dvouletý výzkumný projekt, zajišťovaný konzultantskou firmou, jehož výstupy byly představeny na Světovém kongresu ochrany přírody v Bangkoku v roce Ten vyústil v rozhodnutí o zpracování zásad, které představujeme v této publikaci.

V následujících letech vedl IUCN konzultace se svými členy na speciálních jednáních, během konferencí, prostřednictvím elektronických diskusí i formou korespondence, která se někdy zdála být téměř bez konce. Jsme si vědomi toho, že výsledky nejsou dokonalé to by byl nesplnitelný úkol.

Věříme však, že interpretace definic chráněných území a kategorií, kterou zde Bouchard plavby suisse proti stárnutí, představuje názor velké většiny členů IUCN. Důležité je, že tyto definice IUCN doplňuje i výčtem typů správy, což demonstruje význam, jaký Unie přikládá otázkám správy. V nadcházejících letech budeme pracovat na dalším rozvoji systému kategorií, přeložíme tyto zásady do více jazyků a budeme se snažit zajistit, aby byly aplikovány s vyší účinností tak, aby časově neohraničený potenciál světového systému chráněných území vzrostl na nejvyšší možnou míru.

Tato publikace je výsledkem této revize a její vznik byl umožněn díky velkorysému finančnímu příspěvku španělské nadace Fundación Biodiversidad.

Červen a červenec 2019

Tato nadace je neziskovou organizací, založenou v roce v reakci na závazky, které přijala španělská vláda po ratifikaci Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Realizuje jednak aktivity v oblasti zachování, studia a udržitelného využívání biodiverzity, jednak mezinárodní rozvojovou spolupráci. Právě prostřednictvím mezinárodní spolupráce se Fundación Biodiversidad Bouchard plavby suisse proti stárnutí propojovat různá úsilí a vytvářet synergie a stejně tak podporovat spolupráci s národními a mezinárodními organizacemi, institucemi a programy.

V první řadě děkujeme řadě osob, které podaly připomínky k projektu Speaking a Common Language Hovoříme stejným jazykemkterý vyústil do závěrečné zprávy, sepsané Kevinem Bishopem, Nigelem Dudleyem, Adrianem Phillipsem a Sue Stoltonovou, jež se stala výchozím rozborem, vedoucím nakonec k revizi kategorií. Kompletní seznam těchto osob spolu s poděkováním je součástí uvedené zprávy o projektu; z následující doby bychom chtěli vyzdvihnout Natalii Danilinu, viceprezidentce WCPA pro Severní Eurasii, za překlad celé zprávy do ruštiny.

Dále náš dík patří všem těm, kdož napsali jak objednané či nezávislé příspěvky o použití kategorií, tak i doporučení a návrhy pro revidovaný text. Dotace pro vytvoření některých z těchto publikací poskytl BP, a my jsme mu za tuto podporu velice vděčni. Regionální výbor pro životní prostředí Junta de Andalucía poskytnul logistickou a odbornou podporu ve formě případových studií a terénních aktivit, což významně přispělo k tomuto procesu.

Regionální výbor pro životní prostředí Junta de Andalucía je institucí regionální vlády Andalusie, odpovídající za ochranu přírody, provádění předpisů a koncepcí v oblasti ochrany životního prostředí na využívání a management přírodních zdrojů, vyhlašování a péči o chráněná území i o definování, vývoj a naplňování strategií a politik na zmírňování dopadů klimatické změny a přizpůsobování se jim. Během tohoto summitu věnoval velký počet lidí týden svého času diskusím o revizích kategorií.

Dále se kvůli diskutování o kategoriích uskutečnila i regionální setkání během 2. Jsme také zavázáni všem účastníkům workshopů a těm, jejichž myšlenky přispěly k finální podobě zásad. Uskutečnila se také setkání během zasedání Mezinárodního výboru pro hornictví a kovy a Mezinárodní ropné asociace pro ochranu životního prostředí, která se obě konala v Londýně, a na speciálním setkání s představitelů průmyslu s IUCN v Glandu, Šbýcarsko; děkujeme organizátorům těchto setkání.

Řada lidí zaslala své komentáře k definici chráněných území, k celým zásadám nebo jejich částem, a Bouchard plavby suisse proti stárnutí daleko více jich přispělo do elektronické diskuse. Mnoho osob zaslalo kolektivní připomínky, které odrážely názory jak se zbavit pohledu jejich kolegů, případně institucí či NGO.

Peter Cochrane a Sarah Pizzey z Parks Australia uspořádali a podpořili dlouhou terénní exkurzi do pěti australských států pro umožnění prodiskutování kategorií s desítkami profesionálních ochranářů na různých setkáních i v terénu.

Srpen 2019

Tento vstup významně přispěl k našemu porozumění problémům a příležitostem během sestavování zásad a umožnil nám otestovat naše návrhy. Práce na kategorii Ib byla stimulována skupinou Wilderness Task Force pod vedením Vance Martina; celkově se vedení práce nad kategoriemi ujal Cyril Kormos.

Bouchard plavby suisse proti stárnutí

Pojetí kategorie bylo vypracováno během dvou setkání speciální pracovní skupiny zaměřené na přístupy v měřítku celé krajiny, štědře dotovaných katalánskou vládou a konsorciem ochranářských organizací z Velké Británie: Natural England, Scottish Natural Heritage a Countryside Council for Wales. Jessica Brown za pomoci Jordi Falgaroneho a Andy Browna předsedala této pracovní skupině a organizovala zasedání.